L. ritulys: „Kaunas Hockey“ – „Hockey Punks“ 3:5 | kl.lt