Geltona spalva signalizuoja: būtina išlikti budriems | kl.lt

GELTONA SPALVA SIGNALIZUOJA: BŪTINA IŠLIKTI BUDRIEMS

Praė­ju­sį penktadienį savivaldybes su­skirs­čius į tris zonas, pa­kau­nė pa­te­ko į gel­to­ną­ją. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direktorius ir Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos ope­ra­ci­jos val­dy­mo cent­ro vadovas Ša­rū­nas Šuke­vi­čius tvir­ti­no: ima­ma­si vi­sų prie­mo­nių, kad Kauno rajonas ne­bū­tų nu­spal­vin­tas rau­do­nai ir jam tai­ko­mi griež­ti ribojimai.

Gel­to­na spal­va ša­lies pan­de­mi­jos že­mė­la­py­je reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės teritorijoje sergamumas CO­VID-19 yra mažiau nei 50 at­ve­jų 100 tūkst. gyventojų per pa­sta­rą­sias 14 dienų ir tei­gia­mų ty­ri­mų da­lis – 4 pro­c. ar dau­giau, ar­ba sergamumas yra nuo 25 iki 150 at­ve­jų 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 die­nų ir tei­gia­mų ty­ri­mų da­lis – ma­žiau nei 4 pro­c. Spalio 23 dienos sergamumo rodiklis Kauno rajono savivaldybėje buvo 150,4.

„Su­sir­gi­mų skai­čius di­dė­ja, esa­me su­si­rū­pi­nę ir de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad si­tua­ci­ja kuo ma­žiau blo­gė­tų“, – patiki­no Š.Šu­ke­vi­čius.

Už­ge­si­nus įsi­žie­bia ki­tur

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad pa­vy­ko už­ge­sin­ti ži­di­nu­ką Za­pyš­kio se­niū­ni­jo­je, ta­čiau CO­VID-19 at­si­tik­ti­nai diagnozuota dviem Vil­ki­jos PSPC dar­buo­to­jams. Ne­del­siant bu­vo im­ta­si vi­sų rei­ka­lin­gų in­fek­ci­jos val­dy­mo prie­mo­nių, at­lik­ti tes­tai vi­siems įstai­gos darbuotojams bei pa­cien­tams ir nu­sta­ty­ta, kad su­si­rgu­sių­jų yra dau­giau. „Perskirs­čius žmo­giš­kuo­sius re­sur­sus, Vil­ki­jos PSPC už­tik­ri­na ne­nut­rūks­ta­mą veik­lą ir pa­slau­gų tei­ki­mą“, – tei­gė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Mil­da La­ba­šaus­kai­tė.

At­siž­velg­da­ma į su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja ra­gi­no at­si­sa­ky­ti as­me­ni­nių šven­čių, re­li­gi­nių apei­gų, ko­lek­ty­vų eks­kur­si­jų, veng­ti bū­ria­vi­mo­si dar­bo­vie­tė­se ir vie­šo­se vie­to­se, lai­ky­tis už­kre­čia­mų­jų li­gų pli­ti­mą ma­ži­nan­čių prie­mo­nių.

Ša­rū­nas Šuke­vi­čius

Pri­si­de­da pa­rei­gų

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos ope­ra­ci­jos val­dy­mo cent­ro va­do­vas var­di­jo: nuo šios – spalio 26 dienos – pakaunėje atšaukiami  vi­si pla­nuo­ti ren­gi­niai. Se­niū­ni­jos įpa­rei­go­tos ap­tar­nau­ti gy­ven­to­jus tai­kant vie­no lan­ge­lio prin­ci­pą, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tai­ko bri­ga­di­nį me­to­dą: vie­na da­lis dir­ba vie­to­je, ki­ta – nuo­to­li­niu bū­du. „Kol kas iš gyven­to­jų ne­su­lau­kė­me nu­si­skun­di­mų, vi­sos pa­slau­gos tei­kia­mos“, – tei­gė Š.Šu­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu pa­keis­tas ka­vi­nių, ba­rų, nak­ti­nių klu­bų dar­bo lai­kas. Jie ga­lės dirb­ti nuo 7 iki 24 val. No­rint iš­var­dy­to­se vie­to­se lan­ky­tis, teks re­gist­ruo­tis. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­brė­žė, kad už­tik­rin­ti šių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si pri­va­lės pa­slau­gų tei­kė­jas, o kont­ro­liuo­ti – ati­tin­ka­mi sa­vi­val­dy­bių pa­da­li­niai ir po­li­ci­ja. „Šią funk­ci­ją vyk­dys sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ug­dy­mo įstai­go­se pa­dė­tis ge­ra

Ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se si­tua­ci­ja spa­lio 22 d. bu­vo pa­kan­ka­mai ge­ra, jo­kių dide­lių li­gos ži­di­nių neuž­fik­suo­ta. Iš vi­so tą die­ną sir­go pen­ki moks­lei­viai ir aštuo­ni dar­buo­to­jai. 4 kla­sės, ku­rio­se mo­ko­si ser­gan­tys vai­kai, bu­vo izo­lia­ci­jo­je ir mo­kė­si nuo­to­li­niu bū­du.

Po ru­dens ato­sto­gų pa­kau­nė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, 5–12 kla­sių moks­lei­viai į mo­kyk­las ne­grįš – sa­vai­tę mo­ky­sis nuo­to­li­niu bū­du. Iki­mo­kyk­li­nu­kai, priešmokyk­li­nu­kai, pra­di­nu­kai tu­rės kon­tak­ti­nes ug­dy­mo va­lan­das. Jei­gu situaci­ja po lapk­ri­čio 9 d. dėl ko­ro­na­vi­ru­so ne­bus blo­ges­nė, mo­kyk­los vėl dirbs įpras­tu re­ži­mu.

Mil­da La­ba­šaus­kai­tė

Nuo­lat pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­na­mi

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu, gy­dy­mo įstai­gų darbuotojams ir pa­cien­tams yra nuo­lat at­lie­ka­mi pro­fi­lak­ti­niai la­bo­ra­to­ri­niai tyrimai CO­VID-19 li­gai diag­no­zuo­ti. Kau­no ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pagalbos sto­ties dar­buo­to­jai, pa­sak di­rek­to­rės Ne­li­tos Gu­džiū­nai­tės-Bybartienės, tes­tuo­ja­mi pa­gal la­bai griež­tą gra­fi­ką, du kar­tus per mė­ne­sį ir net daž­niau.

Nuo­lat pro­fi­lak­tiš­kai ti­ria­mi ir so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jai. „Taip pat papil­do­mai ti­ria­me pa­cien­tus, ku­rie gy­dy­mo įstai­go­se pra­lei­do dau­giau ne­gu 48 va­lan­das. Šis tes­ta­vi­mas jau ta­po mū­sų kas­die­ny­be“, – tei­gė M.La­ba­šaus­kai­tė.

Savivaldybės gydytoja patikino, šių kategorijų asmenims profilaktiniai tyrimai iš nosiaryklės vyksta sklandžiai, nes Pa­kau­nės PSPC Do­mei­ka­vos am­bu­la­to­ri­jo­je yra at­sa­kin­gas per­so­na­las už šių ty­ri­mų at­li­ki­mą bei jų pri­sta­ty­mą į la­bo­ra­to­ri­ją. Sie­kiant su­teik­ti dar ko­ky­biš­kes­nę pa­slau­gą, prie am­bu­la­to­ri­jos ke­ti­na­ma pastaty­ti mo­du­lį, ku­ria­me sau­giai ir ope­ra­ty­viai bū­tų at­lie­ka­mi ne tik pro­fi­lak­ti­niai ty­ri­mai iš no­sia­ryk­lės, bet ir grei­tie­ji tes­tai tiks­li­nėms gy­ven­to­jų gru­pėms iš­tir­ti.

Bend­ra­dar­biau­jant su LSMU Kau­no li­go­ni­ne, Kau­no ra­jo­no karš­čia­vi­mo kli­ni­ka Gar­lia­vo­je yra pa­si­ren­gu­si at­nau­jin­ti veik­lą. Šiuo metu laukiama Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimo. Klinika, esant rei­ka­lui, ga­lė­tų žy­miai pri­si­dė­ti nu­krei­piant karš­čiuo­jan­čių pa­cien­tų srau­tus iš li­go­ni­nių prii­ma­mų­jų sky­rių.

Ką kal­ba skai­čiai

Pa­kau­nė­je spalio 25 dienos duomenimis CO­VID-19 li­ga ser­ga 288 gyventojai. 15 iš jų yra hos­pi­ta­li­zuo­ti, 5 at­ve­jai yra sun­kios for­mos. Džiu­gu, kad 70 pro­c. ser­ga leng­va for­ma“, – skai­čius var­di­jo Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

72 pro­c. ser­gan­čių­jų CO­VID-19 li­ga tu­rė­jo są­ly­tį su ser­gan­čiu as­me­niu, o 24 pro­c. ne­ži­no­ma, kur ga­lė­jo už­si­krės­ti. De­vy­ni at­ve­jai – at­vež­ti­niai.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS