Siūloma, kad dėl žiauraus elgesio atimtų gyvūnų laikymo išlaidos būtų kompensuojamos | kl.lt

SIŪLOMA, KAD DĖL ŽIAURAUS ELGESIO ATIMTŲ GYVŪNŲ LAIKYMO IŠLAIDOS BŪTŲ KOMPENSUOJAMOS

Seimas svarstys siūlymą, kad dėl žiauraus elgesio iš šeimininkų atimtų gyvūnų laikymo ir gydymo išlaidos iki teismo sprendimo būtų kompensuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pagal įstatymą, gyvūno gydymo, laikino laikymo, gaišenos tvarkymo išlaidas atlygina gyvūno laikytojas arba savininkas, kuris kankino ar žiauriai elgėsi su gyvūnu.

Grupė parlamentarų pažymi, kad vykstant tyrimui ar baudžiamajam procesui dėl žiauraus elgesio su gyvūnų išlaikymo našta tenka prieglaudoms, kurios vėliau neturi išteklių išieškoti iš savininkų patirtas išlaidas.

Opoziciniai socialdemokratai teikia pataisas, kad tol, kol nėra baigtas tyrimas ar nėra įsiteisėjęs galutinis teismo sprendimas dėl gyvūnų konfiskavimo, jo gydymo, laikino laikymo ir kitos būtinos paslaugos būtų apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

„Kai gyvūnai yra lai­ki­nai kon­fis­kuo­ja­mi, juos pri­glau­džia gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos, vė­liau ky­la pro­ble­mų su jų iš­lai­ky­mo ap­mo­kė­ji­mu. Ži­no­me, kiek trun­ka įvai­rūs tei­si­niai pro­ce­sai, to­dėl yra siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka ap­mo­kė­ti, o vė­liau, kaip ir dabar yra, ga­lė­tų iš­ieš­ko­ti ar sa­vi­val­dy­bės, ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rioms tai bus pa­ves­ta da­ry­ti“, – sakė viena projekto iniciatorių socialdemokratė Orinta Leiputė.

Šioms pataisoms buvo pritarta po pateikimo, toliau jas nagrinės Seimo komitetai.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS